Košík (0 ks)

Všeobecne obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Manuli Stretch ČR, s.r.o.

se sídlem Parkerova 618- LOGISTICK PARK D8, Praha – Klecany, 250 67
IČ: 27929523 DIČ: CZ27929523
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 127200


pro prodej obalového materiálu, prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.manulistretch.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup obalového materiálu (dále jen „zboží“) nabízeného v internetovém obchodě www.manulistretch.cz a blíže upravují práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím, kterým je obchodní společnost Manuli Stretch ČR, s.r.o. se sídlem Parkerova 618- LOGISTICK PARK D8, Praha – Klecany, 250 67, IČ: 27929523, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 127200 (dále jen „prodávající“) na jedné straně a kupujícím na straně druhé (dále jen „kupující“).

  2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

  4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. Veškerá prezentace zboží umístěná na internetových stránkách www.manulistretch.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  2. Na internetových stránkách www.manulistretch.cz  jsou obsaženy informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetových stránkách obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  3. Na internetových stránkách www.manulistretch.cz jsou obsaženy také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na těchto internetových stránkách platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenska.

  4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na internetových stránkách www.manulistretch.cz. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

   1. objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku internetového obchodu www.manulistretch.cz,

   2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

  5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko - do košíku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

  1. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

  3. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícím způsobem:

v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Manuli Stretch ČR, s.r.o. se sídlem Parkerova 618- LOGISTICK PARK D8, Praha – Klecany, 250 67

bezhotovostně převodem na účet: pro platby v Kč:

prodávajícího 2107852624/2700 vedený u společnosti UniCredit Bank (dále jen „účet prodávajícího“)

bezhotovostně převodem na účet: v případě platby v EUR:

prodávajícího 2107852632/2700  vedený u společnosti UniCredit Bank

  1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

  2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

  3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná v ten samý den od uzavření kupní smlouvy

  4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl.2.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  7. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

  8. Upozornění: Při platbě převodem na účet je třeba počítat s tím, že Vaše zboží bude odesláno PPL až po připsání požadované částky na náš účet.

  9. Upozornění: Osobní odběr zboží v místě skladu prodávajícího Parkerova 618- LOGISTICK PARK D8, Praha – Klecany, 250 67 je možný pouze na základě telefonické domluvy s prodávajícím a po obdržení potvrzujícího e-mailu o vyřízení objednávky. Při osobním odběru není účtován žádný poplatek za vyzvednutí zboží.

  10. Upozornění: Zboží objednané k vyzvednutí na prodejně se platí v hotovosti přímo v dané provozovně při odběru zboží. Platba platební kartou není možná.

  11. Upozornění: Objednané zboží bude pro vás na prodejně rezervováno po dobu 7 dnů od doručení oznámení o potvrzení objednávky.

  12. Upozornění: Termíny dodání zboží s vyzvednutím na prodejně se mohou lišit od uvedeného času expedice v závislosti na výrobě. O termínu dodání budete vždy dopředu informováni na uvedenou e-mailovou adresu

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. Zboží je doručováno na zvolenou adresu prostřednictvím přepravní služby PPL. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  2. Pokud zadáte Vaší e-mailovou adresu, budeme Vás na ni kontaktovat před dodáním balíku.

Přepravce

Cena vč. DPH

PPL – balík do 25kg

120,- Kč

PPL – balík do 50kg

190,- Kč

  1. Při nákupu nad 7500,- Kč doprava po České republice zdarma pro balík do 50 kg.

  2. Poštovné na Slovensko činí 500,- Kč balík max. do 25kg.

  3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

  4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 1. DORUČOVÁNÍ

  1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 2. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  1. Je-li kupující spotřebitelem a byla-li kupní smlouva uzavřena za pomoci prostředků komunikace na dálku - v internetovém obchodě má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží kupujícím za podmínek ustanovení § 1818 občanského zákoníku, tj. lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel (kupující) v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, oznámí takovou skutečnost prodávajícímu. V odstoupení od smlouvy uvede, že odstupuje od smlouvy, číslo objednávky, datum nákupu a číslo bankovního účtu pro vrácení peněz a doklad prokazující odeslání zboží zpět prodávajícímu.

  2. Zboží kupující musí vrátit úplné, nepoškozené a čisté, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

  3. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

  4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě kupní smlouvy přijal na jeho bankovní účet, jehož číslo uvedl v odstoupení od kupní smlouvy. Kupující vrátí zboží prodávajícímu na adresu sídla společnosti prodávajícího nebo osobně v sídle prodávajícího.

  6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  7. Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

  8. V případě proplácení dobropisu v hotovosti může prodávající požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající odmítnout peněžní prostředky proplatit.

  9. Z důvodu ochrany práv Kupujícího je-li Kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo v sídle prodávajícího, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

  10. Právo na odstoupení od smlouvy kupující nemá podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, a to zejména v případě smluv:

   1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

   2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

   3. v případě, že u konkrétního nabízeného zboží je určen minimální počet kusů ke koupi a kupující s touto podmínkou souhlasil („měrná jednotka“ při koupi zboží)       

   4. zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

   5. v případě objednávky na základě odsouhlaseného vzorku zboží či technického listu materiálu, který byl spotřebiteli zaslán před učiněním jeho objednávky, tj. spotřebitel byl seznámen s technickými vlastnostmi materiálu a s jeho účelem a správným používáním.

 3. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Je-li kupující spotřebitelem, má vedle práv dle § 2099 až § 2112 občanského zákoníku rovněž práva dle § 2161 až 2174 téhož zákona. Blíže podmínky upravuje Reklamační řád.

  2. Je-li kupující podnikatelem, který při uzavření kupní smlouvy jednal jako takový, má práva dle § 2099 až 2112 občanského zákoníku. Blíže podmínky upravuje Reklamační řád.

  3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

  4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  5. Ustanovení uvedená v čl. 4 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  6. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

  7. Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a příslušnými právními předpisy ČR.

  8. Technický list bude kupujícímu předán prodávajícím na vyžádání.

 4. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.