Košík (0 ks)

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

společnosti Manuli Stretch ČR, s.r.o.

se sídlem Parkerova 618- LOGISTICK PARK D8, Praha – Klecany, 250 67
IČ: 27929523 DIČ: CZ27929523
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 127200


pro prodej obalového materiálu, prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.manulistretch.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího, společnosti Manuli Stretch ČR, s.r.o. se sídlem Parkerova 618- LOGISTICK PARK D8, Praha – Klecany, 250 67, IČ: 27929523, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložky 127200 (dále jen „prodávající“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného v internetovém obchodě  www.manulistretch.cz.

  2. Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty pro vyřízení reklamace adekvátně prodlužují o čas, po který kupující neposkytl požadovanou součinnost.

  3. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem.

  4. Práva a povinnosti smluvních stran (kupujícího a prodávajícího) z vadného plnění (dále jen „reklamace“) se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, rovněž právy zakotvenými v ustanoveních § 2161 až 2174 téhož zákona.

  5. Reklamace musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem na internetových stránkách www.manulistretch.cz a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě.

 2. UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

  1. Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název společnosti, číslo daňového dokladu, dodavatel, odesílatel, datum vystavení faktury

  2. Prodávající rovněž vystaví na požádání Technický list ke zboží.

  3. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení (faktura).

  4. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění je:

 • u lepicích pásek 3 měsíce

 • u ostatních materiálů 6 měsíců

  1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později. Délka lhůty v měsících je dostatečně vyznačena na dokladu o zakoupení (faktura).

  2. Reklamace je vyřízena vrácením peněz nebo výměnou zboží. V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

  3. Jakost při převzetí:

   1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc (zboží) při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

 1. zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a v případě, že neobsahuje takové ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

 2. zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.

 3. zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

 4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

   1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak

 5. KONTROLA ZBOŽÍ PŘI PŘEVZETÍ

  1. Kupující v den převzetí od přepravce (PPL) zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má podle dodacího listu. V případě osobního odběru zboží zkontroluje v sídle prodávajícího.

  2. V případě, že kupující objeví nesrovnalost, je potřeba v případě osobního odběru zboží, tyto nesrovnalosti nahlásit prodávajícímu na místě - v sídle prodávajícího. Při převzetí od přepravce musí vyznačit nesrovnalosti v předávacím protokolu přepravce. Kupující rovněž může převzetí zásilky zboží odmítnout. Kupující rovněž může nahlásit poškození zásilky na kontakt uvedený prodávajícím na internetových stránkách www.manulistretch.cz.

  3. Při převzetí od přepravce při dokládání nesrovnalostí doporučuje prodávající přiložit fotodokumentaci poškození zásilky.

  4. Touto částí (kontrola zboží při převzetí, čl. 3) není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 6. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

  1. Kupující reklamaci zboží může uplatnit osobně v sídle společnosti nebo zasláním zásilky na adresu sídla společnosti.

  2. Reklamace musí obsahovat: reklamované zboží, kopii dokladu o zakoupení zboží, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez těchto náležitostí je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

 7. VÝLUKY

  1. Záruka na zboží se nevztahuje na poškození, které vzniklo (v případě, že taková činnost není činností obvyklou):

 8. mechanickým poškozením zboží,

 9. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

 10. neodborným zacházením nebo zanedbáním péče o zboží,

 11. zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

 12. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,

 13. ODMÍTNUTÍ PŘIJETÍ DO REKLAMACE

  1. Pro znečištění zboží: Prodávající může odmítnout reklamaci v případě, že zboží bude znečištěno ze strany kupujícího nebo nesplňuje základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení

  2. Pro důvody obsažené v bodě 6 Výluky.

 14. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

  1. Kupující – spotřebitel:

   1. V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

   2. Je-li kupující spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady.

   3. Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

  2. Kupující – podnikatel:

   1. Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

 15. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

  1. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

  2. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o vyřízení reklamace kupujícího e-mailem. Reklamace je vyřízena vrácením peněz kupujícímu nebo výměnou zboží.

  3. Po vyřízení uznané reklamace výměnou se prodlužuje záruka zboží o dobu vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.

  4. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nepatří cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

  5. Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

  6. V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 120 Kč včetně DPH za každý den prodlení.

  7. Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

 16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

  2. Tento reklamační řád je platný od 1.9.2015
   Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na www.manulistretch.cz.